Brug af design-sensitiviteter ved konstruktion af re-sponse surfaces / Using Design Sensitivities in Re-sponse Surfaces

 • Madsen, Jens Ingemann, (Project Participant)
 • Lauridsen, Steen, (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Traditionel anvendelse af RSA-metoder til optimering er baseret på målte/beregnede værdier af responsfunktioner og inddrager således ikke information om følsomheder. Grundet en kvadratisk proportionalitet, for anden-ordens approksimationer, mellem antallet af designvariable og antallet af påkrævede analyser, begrænses anvendelsen af metoden derfor i praksis til optimeringsproblemer med maksimalt 10-20 designvariable. Metodens anvendelsesområde kan udvides i tilfælde, hvor sensitivitetsanalyse er relativ billig at udføre. Dette sker ved at anven-de den yderligere information, der ligger i følsomheder-ne ved konstruktion af RSA, hvilket fører til en nærmest lineær sammenhæng mellem antallet af designvariable og antallet af påkrævede analyser. Metoden bygger på almindelig mindste kvadraters metode med vægtning. Erfaringen viser, at det er vigtigt for metodens stabilitet at lade fornuftige antagelser om korrelationen mellem funktionsværdier og følsomheder ligge til grund for valget af vægte. Eksempelvis kan et fast vægtforhold mel-lem nulte og første ordens informationer bestemmes, eller det kan udfra statistisk teori vælges at bruge den inverterede kovarians-matrix som vægtmatrix. (Steen Lauridsen, Roberto Vitali, Jens I. Madsen)
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …