Fugt i danske boliger

  • Møller, Eva B. (Project Manager)
  • de Place Hansen, Ernst Jan (Project Participant)
  • Nielsen, Anker (Project Participant)
  • Brandt, Erik (Project Participant)
  • Ersbøll, Bjarne (Project Participant)
  • Hansen, Kurt Kielsgaard (Project Participant)
  • Nilsson, Lars-Olof (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet har følgende fire formål:

– Fugtskalaer: At måle fugtniveauet i et større antal eksisterende boliger med henblik på at kunne etablere skalaer, indenfor hvilke de forskellige bygningsdele kan placeres fugtmæssigt. Skalaerne skal således afspejle hvad der er fugtmæssigt ”almindeligt” i danske boliger.

– Konstruktionstyper: At placere udvalgte konstruktionstyper inden for den relevante bygningsdels fugtskala. Med opdeling af bygningsdele efter forskellige konstruktionstyper vil det være muligt at indplacere et givent hus indenfor hvad der er almindeligt for huse med de pågældende konstruktionstyper.

– Måleinstrument: At udvikle et eller flere måleinstrumenter eller -metoder, med hvilke man på en enkel måde kan bestemme fugtindholdet i kon-struktioner/bygningsdele, således at man ikke er begrænset til alene at kunne måle fugtindholdet i organiske materialer. Målingerne skal kunne gennemføres inden for tidsrammen af et huseftersyn.

– Måleprogram: At udvikle et måleprogram, der beskriver det nødvendige og tilstrækkelige målegrundlag for at indplacere et givent hus på fugtskalaen.

StatusFinished
Effective start/end date01/08/201130/09/2013

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (Project partner)
  • Lund University of Technology (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.