Grundvandsbeskyttelse

Project Details

Description

Spørgsmålet om beskyttelse af grundvandet og specielt den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning rejser en række problemer.I hvilket omfang kan grundvandsbeskyttelseshensynet, eventuelt i kombination med andre målsætninger, fremmes gennem det gældende plan- og reguleringssystem? Hvilke krav må stilles til planlægningen i de områder, der omfattes af en særlig indsatsplan? Hvilke virkemidler står til rådighed for planernes gennemførelse? Betydning af Eu´s vandrammedirektiv osv. Projektet foreligger delvis afrapporteret i publikationen ?Evaluering og opsamling af planlægning i Drastrup-pilotprojekt ? et eksempel på et projekt om grundvandsbeskyttelse og skovrejsning?, udg. af Aalborg Kommune og Skov&Landskab(FSL), 2002, og artikler i ?Landinspektøren? nr. 1/2002 s. 19-26 og 27-40. (Orla Friis Jensen og Michael Tophøj Sørensen)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013