Miljø- og kulturbaseret ejendomsudformning i det agrare landskab

  • Mouritsen, Anne Kristine Munk, (Project Participant)

Project Details

Description

I et fremtidigt planlægningsperspektiv rummer jordmobilitet og forhandlingsplanlagte jordfordelinger med miljø- og strukturtilpasningssigte et betydeligt potentiale til helhedsorienteret bearbejdning af konflikter om den lokale arealanvendelse. En sådan lokal planlagt ejendomsudformning sigter mod anvendelse ved miljøtilpasning af heltidslandbruget gennem nettosupplering af jordtilliggende, skovrejsning på nye skovejendomme, planlægning af miljøtilpasset landbrugsdrift i ferske enge og på landbrugsarealer, der skal ekstensiveres i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. Empirifeltet er jordfordelingssager, der er gennemført og som indeholder elementer af disse landbrugsmæssige ekstensiveringssigte. Via analyse af disse søges udviklet en teoretisk referenceramme for en planlægningsmetode, der indeholder elementer som etablering af jordpulje, fordeling af erstatningsjord for ekstensivering mv. (Anne Kirstine Munk Mouritzen)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013