REliable MOniToring and Estimation of distribution GRID for smart societies

Project Details

Description

Det danske distributionsnetværk står i øjeblikket overfor en række udfordringer med en større introduktion af elektroniske enheder som solceller og varmepumper der giver potentiel anledning til problemer for distributions operatører i deres daglige drift af distributionsnetværker. Smart metere har potentialet til at give en yderst vigtig og manglende indsigt i distributionsnettets tilstand.

Hovedideeen i dette projekt er at gøre smart meter data tilgængelige for operatørerne så de kan udnytte disse til deres daglige drifts behov og planlægning. Hovedudfordringerne er dels 1) at opsamle de store mængder af data fra smart meterne der er konsistente med den virkelige verden og 2) at undgå ukomplethed i data der kan forekomme pga. fejl i kommunikation, lovgivning omkring personfølsomme data eller cyber angreb. Disse faktorer er med til at degradere kvaliteten og integriteten af data og gør data mindre brugbare.

Dette projekt fokuserer på at udvikle et system til at opsamle, visualisere og anvende data fra smart meters, og evaluere dette system i

En testbed med fokus på cyber attacks og håndtering af grid assets, og
En field test med fokus på visualisering og operationel anvendelse af data.

Projektet bliver støttet af Energinet.dk gennem ForskEL-programmet, der er finansieret af PSO-afgiften. Programmets formål er at yde støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der er nødvendige for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem.
AcronymRemoteGRID
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201630/09/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.