Strategisk ledelse af samskabelse - en hårfin (magt)balance

Johanne Frøsig Pedersen, Kirsten Schultz Petersen, Charlotte Overgaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

150 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel fokuserer på, hvordan samskabende processer i relation til lokalsamfundsind-dragende sundhedsindsatser ledes og praktiseres. Undersøgelsen er baseret på data fra et komparativt casestudie af tre kommunale sundhedsindsatser som har lokalsamfundsinddragelse og samskabelse som en integreret del af det overordnede formål med sundhedsind-satserne. Resultaterne af casestudiet viser, at organiseringen af den strategiske ledelse af samskabelse synes at være relateret til rollefordelingen blandt de deltagende aktører. I den-ne rollefordeling ses der en iboende, implicit magtfordeling blandt de deltagende aktører, hvor lokalsamfundsaktørerne indtager en relativt tilbagetrukne position, mens projektleder-ne varetager en rolle med beføjelser til at træffe beslutninger på vegne af lokalsamfundsaktørerne. Faciliteringen viser sig at være afgørende, da denne afføder de deltagende aktørers position i samskabelsesprocesserne. Der kan opstå en grundlæggende udfordring for den strategiske ledelse af samskabelse, hvis de deltagende aktører trækker sig fra de samska-bende processer og der ikke etableres ejerskab og lokal forankring. Strategisk samskabelse kan anses som middel til at opnå nye kompetencer blandt både lokale aktører og centrale beslutningsdygtige enheder samt øget udbud og bredde inden for sundhedsindsatser. Der-udover medvirker samskabelsen til øget sammenhængskraft i lokalsamfundene, nye mono- og tværfaglige netværk samt empowerment af lokale aktører.
Original languageDanish
JournalLEDERLIV – inspiration til livet som leder
Volume2
Number of pages33
ISSN2446-0532
Publication statusPublished - 6 Apr 2022

Cite this