Udviklingsmål for og selvevaluering af frivilligcentre: Anden delrapport vedrørende evaluering af puljen til oprettelse af nye og udvikling af eksisterende frivilligcentre i Danmark

Research output: Book/ReportReportResearch

70 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten er andet led i en evaluering af 'Puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark'. Frivilligcentrepuljen er en del af satspuljeaftalen 2005, hvor Folketinget besluttede at afsætte 49 millioner kr. til en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Det overordnede mål med puljen er at gøre det lettere for flere mennesker at finde adgang til et frivilligt engagement, ved at gøre frivilligcentrene mere kendte blandt borgerne, ved at skabe nye og flere aktiviteter og ved at forbedre det lokale samspil omkring centrene. Frivilligcentrepuljen admini­streres af Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet). Velfærdsministeriet har ønsket, at udmøntningen af frivilligcentrepuljen følges af en evaluering. Det endelige mål med evalueringen er at bidrage til en vurdering af, om de mål, der er opstillet i forbin­delse med satspuljebevillingen, opnås ved udgangen af projektperioden i 2008. Det vil blandt andet sige: Har frivilligcentrene fået det kvalitative løft, som er baggrunden for og ønsket med bevillingen? Er adgangen til det frivillige engagement blevet lettere? Er det lokale samspil blevet forbedret? Er der kommet nye aktiviteter, eller er der sket en anden prioritering af aktiviteterne? Formålet med denne anden delrapport er at foretage en sammenfatning og foreløbig vurdering af det arbejde, som frivilligcentrene har sat i gang med støtte fra udviklingspuljen. Til grund ligger primært udviklingsprojekternes egne opsamlede erfaringer som de kommer til udtryk i aktivitetsoversigter og dokumentations- og selvevalueringsmateriale. Delrapporten forsøger grundlæggende at kaste lys over i hvilket omfang, på hvilken måde og på hvilke områder, frivilligcentrenes udviklingsarbejde kan siges at flugte med intentionerne bag udviklingspuljen.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
PublisherInstitut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet
Number of pages48
ISBN (Print)978-87-90261-03-0
ISBN (Electronic)978-87-90261-04-7
Publication statusPublished - 2008

Cite this