Project Details

Description

Talrige undersøgelser peger på, at en præstationsorienteret kultur vinder frem i uddannelsessystemet, og at et ensidigt fokus på snævre præstationskrav i form af prøver og karakterer risikerer at overskygge bredere lære- og udviklingsprocesser. Samtidig ved vi fra forskningen, at en præstationskultur med et for ensidigt fokus på prøver, karakterer og test er problematisk for elevernes trivsel, såvel som for elevernes læringsudbytte og selvstændighed. Vi står således i et pædagogisk vadested, hvor stærke samfundsmæssige kræfter trækker i retning af fokus på præstationer samtidigt med, at behovet for pædagogiske alternativer og svar vokser, da for mange elever mistrives med de eksamenskrav og evalueringsformer, der i grundskolen.
I forlængelse af disse tendenser gennemfører Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.
De overordnede forskningsspørgsmål for undersøgelsen lyder:
Hvilke fælles- og særtræk gør sig gældende på de fri- og efterskoler som arbejder med frie prøveformer ift:

• Lærings- mestrings- og dannelseserfaringer i relation til de frie prøveformer set fra elevernes perspektiver?
• Elevernes lærings- og uddannelsesstrategier?
• De pædagogiske praksisser knyttet til frie prøve- og evalueringsformer og hvordan de forstås og begrebssættes?
StatusActive
Effective start/end date01/03/202231/07/2024