Benchmarking in the Danish District-Heating Sector: From Regulation and Governing to Knowledge Sharing and Learning

  Project Details

  Description

  Benchmarking drejer sig i en ledelses- og styringsmæssig sammenhæng om systematisk sammenligning af organisatoriske enheder. Sammenligningen sker med ét eller flere specifikke formål for øje – og det er en essentiel præmis, at de enheder, der sammenlignes, er tilpas ensartede, hvad angår de faktorer, der ikke danner grundlag for sammenligningen.Samtidig skal der være forskelligartethed, hvad angår de forhold, som benchmarkes. Dette er samtidig et centralt dilemma i enhver benchmarking: Dem, vi sammenligner, skal være forskellige – ellers er der ikke nogen grund til at lave en sammenligning. Men ikke for forskellige – for så er de ikke sammenlignelige.
  Benchmarking har en særlig rolle i reguleringsmodeller, indenfor el-, vand- og fjervarmeområdet, og vi har i projektet udgivet en række praktisk orienterede artikler, hvor vi præsenterer forskellige anvendelser af benchmarking for at vise begrebet bredde og væsentligheden af at klarlægge formålet med et benchmarkingprojekt, inden man går i gang. Desuden har vi skrevet om, hvorledes de forskellige former for benchmarking adskiller sig fra hinanden, hvorfor benchmarking er en relevant mulighed i en sektorbaseret styringsmodel, hvilke elementer der kan indgå i en sådan styringsmodel, hvad anvendelsen af omkostningsbaseret benchmarking kræver, og hvorledes benchmarking kan anvendes som internt styringsinstrument.
  Projektets forskningsmæssige resultater udgøres af disse artikler:
   Bukh, Per Nikolaj & Lars G. Dietrichson. 2016. Collaborative benchmarking in the Danish District Heating Sector. International Journal of Public Sector Management 29(5):502-529.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/201531/12/2019

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.