Description of impact

Annette Olesen har i flere år forsket i virkningerne ved at pålægge domfældte at betale de udgifter, der er medgået til deres straffesag. Bestemmelser om sagsomkostninger har været gældende siden 1916. Gæld fra sagsomkostninger beløb sig i 2021 til ca. 4,4 mia. kr. Den politiske interesse for denne problemstilling er gradvist blevet vakt. Annettes forskning har tidligere understøttet "Betænkning om sagsomkostninger i straffesager" (2014) og senest har antologien "Sagsomkostninger i straffesager – ny viden om et gammelt problem", hvor hun i samarbejde med flere kriminologistuderende ved Aalborg universitet giver et nuanceret billede af, hvad det betyder for den enkelte og vores samfund, at vi pålægger domfældte at betale for straffesagsomkostninger, medvirket til politisk handling. Antologien medførte en fremsættelse af en folketingsbeslutning om ændring af reglerne om sagsomkostninger i straffesager i 2021. Beslutningsforslaget blev aldrig sendt til afstemning, da aftalepartierne bag flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2022-25 vedtog, at der skal udarbejdes en ’ny model for straffesagsomkostninger, der skal motivere dømte til at arbejde for et kriminalitetsfrit liv’. En arbejdsgruppe, som Annette indgår i, er i færd med at udarbejde en ny model for opkrævning af straffesagsomkostninger, som tager udgangspunkt i en noget-for-noget-tilgang.

Anette Olesen har således gennem sin forskning medvirket til politikudformningen på nationalt plan med henblik på at implementere programmer, der skal udrydde fattigdom hos domfældte.
Impact date2021
Category of impactEconomic impact, Quality of life impact, Public policy impact