Forskningsgruppen for Bæredygtige Byer og Hverdagspraksis

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppeleder: Kirsten Gram-Hanssen.

Vores forskning

Livet i og organiseringen af byer, boliger og hverdagspraksis er afgørende for en bæredygtig omstilling. Nye tekniske løsninger kan ikke stå alene, men skal fungere i sammenhæng med sociale organiseringer og skal udvikles i samarbejde mellem borgere, myndigheder og virksomheder. 

Forskningsfokus

  • Hverdagsliv og bæredygtighed
  • Husholdningens forbrugsmønstre
  • Boligernes energiforbrug
  • Smarte hjemmeteknologier i det virkelige liv
  • Forbrug-produktionsforhold og forbrugere
  • Bæredygtig byudvikling
  • Lokale tilgange til bæredygtighed
  • Bæredygtig omstilling af forsyning og forbrug 

 Behov for ny viden

Byers indretning er afgørende for et godt hverdagsliv og et lavt ressourceforbrug. Forbrugsmønstre udvikler sig i stadigt mere forbrugende retninger, og viden om sammenhænge mellem byers fysiske udformning og forskellige sociale gruppers praksisser er væsentlige for at forstå og påvirke dette. Energisystemet er under omlægning med en øget andel af fluktuerende vedvarende energi, og ’smart city’-løsninger sigter mod at tilpasse forbrug til produktion. Her er viden om tidsligheden i hverdagspraksisser væsentligt. Der er også brug for øget viden om de processer, som ligger bag udformningen af byer, samt udvikling af redskaber, som kan bruges af lokale myndigheder, virksomheder og borgere i beslutningsprocesser om den fysiske udvikling. Der er forskelle mellem by og land – og internt i byerne – i forhold til vækst og udvikling. Løsninger der sigter mod bæredygtig omstilling skal derfor afspejle dette. 

Forskningsmæssige indsatser

Gruppen arbejder empirisk og teoretisk med husholdningers forbrug og hverdagspraksis samt med offentlige, private og civile aktørers tiltag i udviklingen af byer og boligområder. Det empiriske arbejde med husholdningers forbrug har fokus på at forstå forskelle i energiforbrug, samt på at forstå, hvordan husholdninger reagerer på tiltag for at styre og flytte forbrug, samt forstå hvordan det at producere energi i sig selv påvirker holdninger til forbruget. Det teoretiske arbejde omkring husholdningers forbrug sigter på at udvikle nyere praksisteori til bedre at kunne rumme analyser i forhold til køn og social baggrund, samt i forhold til at forstå betydningen af etiske normer. Det empiriske arbejde med byer og boligområder undersøger lokalsamfundsdynamik, bæredygtig byfornyelse, løft af udsatte byområder, klimatilpasning i byer, og integration af energi- og boligsektor på områdeniveau. Omstilling og fornyelse i byer analyseres med udgangspunkt i teori om bæredygtig social og økonomisk lokalsamfundsudvikling og med afsæt i den internationale litteratur om New Public Governance og teorier om styring, ledelse og organisatorisk læring i komplekse privat-offentlige samspil. 

Samarbejdsparter

Gruppen samarbejder med alle danske aktører som er aktive indenfor by, bolig og forsyning som fx kommuner, forsyningsselskaber, offentlige og private partnerskaber, private virksomheder og NGO’er. Desuden samarbejder vi med danske og internationale universiteter og videninstitutioner om, på nationalt såvel som internationalt plan at tilvejebringe et beslutningsgrundlag og baggrundsviden for en bæredygtig omstilling af by og boligområdet. Gruppens medlemmer deltager i en række akademiske netværk, såsom SCORAI, EURA, ECEEE og ESA-research network on consumption.

Anvendelse

Den praksisnære forskningen formidles gennem dagspresse, fagblade, oplæg og direkte samarbejde med alle relevante aktører inden for udviklingen af byer, boliger og forsyning. Desuden formidles forskningen internationalt gennem videnskabelige tidsskrifter, ved deltagelse i internationale konferencer og gennem en række uddannelser ved AAU-CPH. 

Mere i

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.