Organisationsprofil

Organisationsprofil

Sektionsleder: John-Josef Leth

ARBEJDSOMRÅDER
Automation and Control forsker i behandling af de informationer, som indgår i alle områder for automatisering af industrielle processer, produktions- og transportanlæg. Processer opfattes bredt, som elektromekaniske, biologiske, fysiologiske, termiske eller kemiske. Produktionsanlæg omfatter alle former for anlæg, fra sammensatte komplekse anlæg som de indgår i fx kraftvarmeproduktion til mindre produktionsorienterede anlæg i fx robotceller. Transportanlæg omfatter ikke kun elementtransport i produktionssystemer, men også alle former for person- og godstransport samt mobilt dataopsamlingsudstyr i form af autonome enheder. 
I Automation and Control arbejdes med alle aspekter af automation og automatisk kontrollerede systemer fra regulering af enkeltsløjfer til overordnet kontrol af store industrielle processer, hvor mange datamater tilsammen styrer industrielle anlæg eller transportsystemer i distribuerede realtidssytemer med avancerede reguleringsmetoder og kontrolstrukturer. Der er især fokuseret på tre nøgleområder, nemlig avancerede reguleringssystemer, distribuerede realtidssystemer og datanetværk samt intelligente autonome systemer. En slagkraftig integration af de nævnte metoder har medført, at der kan skabes optimale driftsbetingelser til gavn for økonomi, miljø, slid og ressourcer.
Samtidig med den voksende anvendelse af automatisering, stilles der stadig større krav til overvågning af både processen og af det datanet, som processerne kontrolleres over. Der forskes derfor på afdelingen i opstilling af modeller til fejldetektion, fejldiagnostisering, fejlisolation og fejlafhjælpning. Metoder til integration af disse modeller i design- og konstruktionsfasen er ligeledes under udvikling. Kombinationen af de nævnte områder har betydet mulighed for udvikling af autonome systemer, et område som i perioden har haft stor fokus både forsknings og undervisningsmæssigt. Proceskontrol kan eksemplificeres ved en række anvendelser:
* modellering og systemidentifikation af såvel traditionelle tekniske som biologiske, økologiske, fysiologiske og medicinske reguleringsobjekter
* regulering og styring af elektromekaniske objekter eller industrielle processer
* processtyring af både kontinuerlige processer og batchprocesser, herunder automatisk planlægning og styring af et produktionsforløb ud fra givne specifikationer
* automatisk systemovervågning af bl.a. autonome systemer
* udvikling af komplicerede datanetværk
* sikkerhedsfunktioner, omfattende alarmsystemer, fejldetektion, fejlisolering, fejldiagnose og fejlkorrektion.

FORSKNING
Forskningen udføres både på teoretisk niveau inden for udvalgte discipliner (eksempelvis: informationsteknologi, autonome systemer, modellering, system-identifikation, robusthedsanalyse, sikkerhedssystemer, regulering af ulineære og multivariable systemer samt datanet og distribuerede realtidssystemer) og på et praktisk niveau med nye anvendelser (eksempler som: AC-motorstyringer, robotkontrol, satellitkontrol og autonome køretøjer). 

UNDERVISNING
Undervisningen omfatter alle aspekter af automatisering, nøgleområder er sædvanlig og avanceret reguleringsteknik, sekvensstyring og forudsætningerne herfor (modellering og systemidentifikation) samt en række tværfaglige informationsteknologiske discipliner, som tilsammen gør det muligt at løse de problemer, som optræder i moderne produktionsanlæg. Et udvidet kendskab til at opstille kravspecifikationer, beherskelse af programmering af distribuerede realtidssystemer og datanetværk samt anvendelse af robuste kontrolmetoder kan dels minimere driftsstop i form af havari, vedligeholdelse eller produktionsomstilling, og dels danne baggrund for udvikling af autonome systemer. Også undervisningens form undergår en kraftig modernisering med anvendelse at informations- og kommunikationsteknologi. Dette sker specielt i forbindelse med internetbaseret fjernundervisning og efteruddannelse.


Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.